CZ EN DE

SYSTÉM PĚTI ELEMENTŮ

Systém pěti elementů (pěti hnacích sil) vychází z přírody a je výsledkem dynamické kvality veškerého dění v přírodě. Je jedním ze základních pilířů, nosných konceptů čínské filozofie, včetně Feng Shui, což je praktické umění harmonizace prostoru ve vztahu k člověku tak, aby se zde cítil šťastně a spokojeně. Pět elementů tvoří veškerou naši životní realitu a jejich vzájemným působením se tvoří unikátní dynamika našeho života.
Jsou to: dřevo, oheň, země, kov a voda.
Každý z nich má svou jedinečnou kvalitu, zároveň jsou vzájemně propojené a fungují mezi nimi vztahy, které udržují celek v rovnováze. Těchto pět principů vnímáme jak v prostoru kolem nás, tak v našem těle, v jídle, v našem životě, prostupují celou naši realitu na všech jejích úrovních.

Těchto pět elementů má svou hmotnou podobu a zároveň v sobě nesou "nehmotný" princip, který pak žijeme. Důležitým pravidlem a podstatou učení Feng Shui je, že prostor, hmota, která nás obklopuje, ovlivňuje náš život a podílí se významně (i když ne plně) na tom, jaký je stav naší mysli, jaké jsou naše pocity, emoce, prožívání, nálada a celkový fyzický stav, naše celková energie a úroveň našeho zdraví ve všech rovinách našeho bytí. Pak je tedy důležité, co tvoří naše hmotné prostředí, z čeho je "složené", co v něm převládá za energii a která zde naopak chybí. Můžeme vnímat paralely mezi tím, jakou převládající energii má náš život, jaká tendence v něm dominuje a jaká naopak skomírá nebo zcela chybí. (podle Aleny Vávrové)

Všichni toužíme cítit se dobře. K tomu potřebujeme příjemné, harmonické prostředí, které navozuje pohodu, klid, bezpečí, vyrovnává celkovou úroveň naší energie a uvádí v harmonii nás samé. Tímto nejdůležitějším místem je jak náš domov, tak třeba i pracovní prostředí, kde trávíme spoustu času.

Každý z nás je jedinečný a to se odráží i v poměru zastoupení jednotlivých elementů v našem bytě, domě. Vždy však máme příležitost změnit to, co nám nevyhovuje a podpořit to, co nám dělá dobře. Je dobré být si více vědomi toho, co pro sebe ve svém životě chceme a pevněji to držet ve svých rukách. Můžeme svěřit odborníkovi Feng Shui dokonalé vyladění energií v našem příbytku, někdy však stačí probudit vlastní kreativitu, vkus a cit a drobnými úpravami pozměnit prostor tak, abychom se v něm my i naši blízcí cítili vyrovnaní, spokojení, užívali si života ve větší pohodě, zdraví a byli úspěšní a šťastní.

Pět elementů podle FENG SHUI

Dřevo

Element, který patří kvýchodu, jaru, ránu a dětství. Symbolizuje princip růstu, tendenci vyvíjet se, postupovat vpřed.
Podporuje kreativitu, originalitu, změny, nadšení pro vše nové. Láká kdalší tvorbě a nabourává stereotyp a přísný řád.
Do života a prostoru vnáší svěžest a dynamiku, flexibilitu, pocit lehkosti, svobody a rozmachu.
Energie dřeva přináší štěstí, materiální úspěch a rozvoj. Při nadbytku podporuje roztěkanost, nesoustředěnost.

Oheň

Element, který patří kjihu, létu, poledni a mladosti. Symbolizuje princip expanze, otevřenosti, rozpínání se do stran, šíření do všech směrů. Podporujetemperament, emocionalitu a vášeň, akčnost, otevřenou komunikaci, seberealizaci, výkon a šíření toho, kdo jste a co umíte. Do života a prostoru vnáší světlo, teplo, sucho, pocit radosti a vitality, zvyšuje energii. Energie ohně přináší čest a spravedlnost, úspěch ve veřejném životě, slávu a uznání. Při nadbytku podporuje agresivitu, necitlivost.

Země

Element, který patří kpozdnímu létu, odpoledni a kdospělosti. Symbolizuje princip stability, pevnosti, spravedlnosti, moudrosti, existenční jistoty, uzemnění, zakořeňování a výživy, klidu a pokoje. Podporuje vlastní důvěru, zdravý instinkt, stabilitu v existenční rovině života, vyrovnanost, péči o sebe i druhé, partnerství a ostatní vztahy. Do života a prostoru vnáší kvalitu spolehlivosti, zodpovědnosti a ukázněnosti, útulnost a sounáležitost. Energie země zpomaluje, přináší harmonii, mír a klid, podporu. Při nadbytku může vést knedůvěře či ke stagnaci.

Kov

Element, který patří kzápadu, večeru, podzimu a zralosti. Symbolizuje princip dozrání, celistvost a šířku, pevnost, stálost a strukturu. Podporuje sílu, profesionalitu podnikání, preciznost, systematičnost, jasný řád vživotě, pravidla, zodpovědnost a spravedlnost, ale i zbavování se zbytečného. Do života a prostoru vnáší kvalitu uspořádání, čistoty, krásy a komfortu. Energie kovu přináší hojnost a úspěchy ve finančních záležitostech, štěstí a užitečnost pro společnost lidí. Při nadbytku může vést ke spěchu a nerozvážnosti, nedbalosti a bezohlednosti, smutku.

Voda

Element, který patří kseveru, nočnímu času, zimě a stáří. Symbolizuje především princip nezadržitelného plynutí, čistoty a obnovy, chladu.
Podporuje zanoření se do sebe, kontakt svlastním hlubokým smyslem života, vnitřními zdroji a hodnotami, a uvědomění si jedinečnosti vlastní životní cesty. Pomáhá uvolnit přílišnou kontrolu, nechat věcem volný průběh a zároveň důvěřovat přirozenému toku života. Do života a prostoru vnáší emocionální citlivost, klid, vyrovnanost, zmoudření, výživu a podporu. Energie vody očišťuje, přináší bohatství a prosperitu, umění a krásu. Při nadbytku může přinášet nervozitu a strach či letargii a deprese.

UNIVERSUM

Universum představuje energii života v propojení všech pěti základních elementů.